გაიმართა სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს” მეორე ნომრის წარდგენის ღონისძიება

გაიმართა სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს” მეორე ნომრის წარდგენის ღონისძიება

დღეს, 2021 წლის 9 მარტს 12 საათზე „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ გამოცემა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ მეორე ნომრის წარდგენის ღონისძიება პლათფორმა ზუმის მეშვეობით.

ღონისძიება გაიმართა „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ და მისი გამოცემა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ ორგანიზებით.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ სამეცნიერო წრეების თვალსაჩინო წარმომადგენლები და მკვლევარები ასევე მოსამართლეები.

ღონისძიებაზე საკუთარი სტატიები წარადგინეს ჟურნალის მეორე ნომრის ავტორებმა:

მარიამ გაიპარაშვილი

არამართლზომიერი ქმედების შედეგად სიცოცხლისა და დაბადების საქმეები – შედარებითსამართლებრივი ანალიზი

გიორგი ლორია

სიკვდილის აკრძალვა და ღირსეული სიცოცხლის უფლება

ვახტანგ მურადაშვილი

სახელმწიფოს როლი მსჯავრდებულის რესოციალიზაციის პროცესში

ელენე კავთუაშვილი

ბავშვის უფლება, იყოს მოსმენილი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში

გიორგი გამხიტაშვილი

მიზეზობრიობის ზოგიერთი პრობლემური ასპექტი შერეული უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულში

ნათია ბუბუტეიშვილი

პრაქტიკაში ქალ მსჯავრდებულთა პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების თავისებურებები, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთის უფრო მსუბუქი – არასაპატიმრო სასჯელით შეცვლისას

ნინო ქიტოშვილი

სასჯელის მიზნის მიღწევის სირთულეები პენიტენციურ დაწესებულებაში

თამარ მსხვილიძე

უცხოური სამართლის არგამოყენების ძირითადი ფაქტორები საერთაშორისო კერძო სამართალში

ანა კუჭუხიძე

ფორმალური კონსტიტუციური კონტროლი – კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი

სალომე სიჭინავა, თინათინ ქავთარაძე, სალომე მურადაშვილი

საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) გავლენა მუნიციპალური სერვისების ხარისხზე საქართველოში და მათი შესაბამისობა კარგ მმართველობასთან

დასასრულს გაიმართა საინტერესო დისკუსია.

ღონისძიების სრული ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: