ლინკები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

კავკასიის ადვოკატთა სკოლა

ქართული პროგრამული სისტემები

კოდექსი

თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

თბილისის საქალაქო სასამართლო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საერთაშორისო სამართლის ევროპული ჟურნალი 

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის სამსახური

ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები