თანაამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის გამიჯვნის საკითხი