სტატიის გაფორმების წესი

სტატიის გაფორმების წესი

ახალი რედაქცია (12.03.2024)

სტატიის ფორმატი:

სტატიის ენა – ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული, (ინგლისურ და ქართულ აბსტრაქტთთან ერთად);

რედაქტორის პარამეტრები – Word Windows-ისთვის;

სტატია უნდა იყოს – DOC (MS-Word) ფაილის სახით;

ფურცლის ზომა – A 4;

მინდორი: ზევით-ქვევით – 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ – 2,5 სმ.;

შრიფტი ქართული ტექსტისთვის – “Sylfaen,“ შრიფტის ზომა – 12;

ინტერვალი – 1.15;

შრიფტი ინგლისური და სხვა უცხოენოვანი ტექსტისთვის – „Sylfaen,“ შრიფტის ზომა -12;

ინტერვალი – 1.15;

სტატიის სათაური  – შრიფტის ზომა – 14;

ინტერვალი – 1,15;

ავტორის სახელი, გვარი და რეგალიები, ელფოსტა – შრიფტის ზომა – 14;

ინტერვალი – 1,15;

საკვანძო სიტყვები – შრიფტის ზომა – 12;

სტატიის თავები და ქვეთავები – შრიფტის ზომა – 14;

ინტერვალი – 1,15;

სქოლიოს შრიფტის ზომა – 9;

ინტერვალი – 1;

ბიბლიოგრაფიის შრიფტის ზომა – 10;

ინტერვალი – 1.

სარედაქციო კოლეგია არ განიხილავს ნაშრომს, რომელიც არ იქნება გაფორმებული „სტატიის გაფორმების წესის“ შესაბამისად.

აუცილებელია, სტატიის მთელ ტექსტში  ერთიანი ტერმინოლოგიის დაცვა.

სტატიის შედგენისას უნდა განვასხვავოთ დეფისი (-) და ტირე (–).

 

სტატიის მოცულობა 

სტატიის ტექსტის გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა-20 (ნახატების, ცხრილებისა, სურათების და დიაგრამების ჩათვლით.);

სტატიის ტექსტის გვერდების მინიმალური რაოდენობა – 5.

შენიშვნა: სტატიის ტექსტის მოცულობაში არ შედის აბსტრაქტები და ბიბლიოგრაფია.

 

სტატიის სტრუქტურა

თავფურცელი ინგლისურ ენაზე;

აბსტრაქტი ინგლისურ ენაზე;

საკვანძო სიტყვები ინგლისურ ენაზე

თავფურცელი ქართულ ენაზე;

აბსტრაქტი ქართულ ენაზე;

საკვანძო სიტყვები ქართულ ენაზე;

სტატიის ტექსტი;

ბიბლიოგრაფია ქართულ ენაზე;

ბიბლიოგრაფია ლათინური ალფავიტით.

 

თავფურცელი

სტატიის სათაური

სტატიის სათაური უნდა ასახავდეს სტატიის შინაარსს და უნდა იყოს ლაკონური.

სტატიის ქართული სათაური სასურველია არ იყოს 15 სიტყვაზე მეტი, ხოლო უცხოენოვანი კი 20 სიტყვაზე მეტი.

ინფორმაცია ავტორის შესახებ – ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა, სამუშაო ადგილი/სასწავლებლის ადგილი, ქვეყანა, ქალაქი, ელ.ფოსტა.

 

აბსტრაქტი

დგება ქართულ, აგრეთვე, ინგლისურ ენაზე;

მოკლედ და ზუსტად ასახავს სტატიის ძირითად შინაარსსა და კვლევის შედეგებს;

უნდა გადმოსცემდეს ნაშრომის არსს იმგვარად, რომ მკითხველისათვის გასაგები იყოს მეცნიერული პრობლემატიკა, თვით პუბლიკაციის წაკითხვის გარეშე;

არ უნდა შეიცავდეს ისეთ მასალას, რაც არ არის სტატიის ძირითად ტექსტში;

უნდა იყოს ლაკონური და მკაფიო, თავისუფალი ზედმეტი სიტყვებისაგან, გამოირჩეოდეს ფორმულირების დამაჯერებლობით;

უნდა იყოს ინფორმაციული (არ შეიცავდეს ზოგად ფრაზებს);

სტრუქტურირებული (მისდევდეს სტატიის ლოგიკას);

უნდა შეიცავდეს 100 – 250 სიტყვას;

როგორც ქართულ ენაზე შედგენილი, ასევე,  ინგლისურ ენაზე შედგენილი აბსტრაქტი არ უნდა აღემატებოდეს 250  სიტყვას;

უცხოელ ავტორებს არ ევალებათ ქართულენოვანი აბსტრაქტის გამოგზავნა;

აბსტრაქტში წყაროები არ მიეთითება.

აბსტრაქტი უნდა შეიცავდეს სტატიის შინაარსის შემდეგ ასპექტებს:

სამუშაოს საგანი, თემა, მიზანი;

სამუშაოს ჩატარების მეთოდი ან მეთოდოლოგია (სამუშაოს ჩატარების მეთოდი ან მეთოდოლოგია აღწერილი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოირჩევა სიახლით, ან საინტერესოა ამ სამუშაოში  გამოყენების თვალსაზრისით);

სამუშაოს შედეგები;

შედეგების გამოყენების სფერო;

დასკვნები.

 

საკვანძო სიტყვები – სიტყვები სტატიის ტექსტიდან,  რომელთაც მოცემულ ტექსტში არსებითი ხასიათის აზრობრივი დატვირთვა აქვთ და შესაბამისი ინფორმაციის მოძებნის გასაღებს წარმოადგენენ.

საკვანძო სიტყვები  უნდა იყოს არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 6 სიტყვისა.  საკვანძო სიტყვები არ უნდა შეიცავდეს სიტყვებს სათაურიდან.

 

სტატიის ტექსტის სტრუქტურა

შესავალი;

ძირითადი ტექსტი;

დასკვნა.

 

შესავალი

შესავალში მიეთითება თემის აქტუალობა, დასახული პრობლემის მეცნიერული სიახლე, კვლევის საგანი, მიზანი და ამოცანები, თეორიული ანდა პრაქტიკული მნიშვნელობა, გამოყენებული კვლევის მეთოდები (სამუშაოს ჩატარების მეთოდი ან მეთოდოლოგია აღწერილი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოირჩევა სიახლით, ან საინტერესოა ამ სამუშაოში  გამოყენების თვალსაზრისით).

 

ძირითადი ტექსტი

ტექსტში უნდა აისახოს კვლევის პროცესი, თანმიმდევრული მსჯელობა და მიგნებები.

ტექსტი შეიძლება დაიყოს თავებად და ქვეთავებად.

თავები და ქვეთავები არ უნდა გამუქდეს (არ უნდა გაბოლდდეს).

 

დასკვნა

დასკვნა უნდა გამომდინარეობდეს ტექსტის ძირითადი შინაარსიდან. დასკვნაში მოკლედ უნდა შეჯამდეს და გადმოცემულ იქნას კვლევის შედეგები, რეკომენდაციები და პერსპექტივები.

დასკვნაში წყაროები არ მიეთითება.

 

ტექსტის ციტირების წესი

ტექსტში ან სქოლიოში მოცემული სიტყვასიტყვით ციტირებული ტექსტი (პირდაპირი ციტატა) უნდა განთავსდეს ორმაგ ბრჭყალებში-ბრჭყალი უნდა იყოს დაბალი („), ციტატის დასრულების შემდეგ – მაღალი (“), ხოლო ლათინური ტექსტის შემთხვევაში ციტატა უნდა განთავსდეს მხოლოდ მაღალ ბრჭყალებში (“). ტექსტის დასრულების შემდეგ ბრჭყალები უნდა დავუსვათ სასვენი ნიშნის შემდეგ.

სტატიის ტექსტის შიგნით პირდაპირ, სიტყვასიტყვით ციტირებული ტექსტი (ციტატა) ძირითადი ტექსტიდან ასევე უნდა გამოიყოს დახრილი შრიფტით (იტალიკით).

თუ ავტორის მიერ ციტირებულ ტექსტში ხაზია გასმული რაიმე ნაწილის ფორმატირების შეცვლით, ციტატის დასრულების შემდეგ კვადარტულ ფრჩხილში იწერება: [ხაზგასმა ავტორისაა].

თუ ავტორი ციტირებულ ტექსტში შლის რაიმე ნაწილს, წაშლილ ადგილზე კვადრატულ ფრხილებში იწერება სამი წერტილი: „ააა […] ააა.“

სტატიის ტექსტში პარაფრაზის (არაპირდაპირი ციტირებისას) შემთხვევაში, წყაროს მითითებისას სქოლიოს წინ დაემატება სიტყვა შეადარე.

სქოლიო – სტატიის ტექსტში მოყვანილი დამოწმებული წყარო, ავტორისეული შენიშვნები და განმარტებები).

 

სქოლიო უნდა გაფორმდეს Harvard-Anglia 2008 სტანდარტის შესაბამისად, ჟურნალი „სამართლის მაცნეს“ სტატიების წინამდებარე გაფორმების წესების თავისებურებებით.

პარაფრაზირებული წყაროს მითითებისას სქოლიოს წინ დაემატება სიტყვა შეადარე.

 

ნიმუში: 5. შეადარე. რაინჰოლდ, ც., 2006. იურიდიული მეთოდების მოძღვრება. მეათე გადამუშავებული გამოცემა. მიუნხენი: ბეკის გამომცემლობა, გვ. 11.

 

სქოლიო თავსდება სტატიის ტექსტში გვერდების ბოლოს და ინომრება არაბული ციფრებით.

თუ სტატიის ტექსტში, ერთი და იმავე გვერდზე, ერთმანეთის მიყოლებით მითითებულია მეორედ ან მეტჯერ სქოლიოში ერთიდაიგივე წყარო, ამ წყაროს მონაცემები ხელახლა აღარ მიეთითება და იწერება მხოლოდ მითითება – იქვე (ქართულენოვან სტატიის სქოლიოში უცხოენოვან წყაროზეც ქართულად მიეთითება სიტყვა – იქვე) და კონკრეტული გვერდი.

 

ნიმუში:

1.რაინჰოლდ, ც., 2006. იურიდიული მეთოდების მოძღვრება. მეათე გადამუშავებული გამოცემა. მიუნხენი: ბეკის გამომცემლობა, გვ.11.

2. იქვე. გვ. 32.

ქართულენოვანი სტატიის სქოლიოში სიტყვა “იქვე” და “გვ.” მიეთითითება ქართულად, მიუხედავად იმისა, თუ რა ენაზეა გამოქვეყნებული წყარო. უცხოენოვან სტატიაში მსგავსი სიტყვები მიეთითება სტატიის ენაზევე ( მაგ. ინგლისურენოვან სტატიაში Ibid. p.11.; რუსულენოვანში “Там же.” 11.).

 

იმავდროულად წყაროს მითითება და შენიშვნები (განმარტებები) ერთ სქოლიოში

თუ  ერთი კონკრეტული სქოლიო მოიცავს  ერთდროულად მითითებას წყაროზე და აგრეთვე ავტორისეულ შენიშვნას (განმარტებას) ან რეკომენდაციას ამ თემაზე უფრო ვრცლად, თუ დავწრილებით სხვა წყაროში გაცნობის შესახებ (მაგალითად: აღნიშნულ თემაზე უფრო ვრცლად იხ. ქურდაძე, შ. და ხუნაშვილი, ნ., 2015. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.) პირველ რიგში  უნდა ჩაისვას  მითითებული წყარო,  შემდეგ  კი  ცალკე  წინადადებაში ავტორისეული შენიშვნა (გამარტება).

ნიმუში: ლილუაშვილი, თ., 2005. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. თბილისი:  ჯისიაი, გვ. 123. თანამონაწილეობის შესახებ უფრო ვრცლად იხ. ქურდაძე, შ. და ხუნაშვილი, ნ., 2015. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.

აღნიშნულ სიტუაციაში, სქოლიოდან ბიბლიოგრაფიაში გადავა მხოლოდ ლილუაშვილი, თ. – ს ავტორობით გამოცემული მითითებული წიგნი, ხოლო ქურდაძე, შ.- ს და ხუნაშვილი, ნ.- ს,  თანავტორობით გამოცემული წიგნი არ გადავა, ვინაიდან ბიბლიოგრაფიაში თავს იყრის მხოლოდ სქოლიოში შესული ის წყაროები, რომლებიც სტატიაში ციტირებულია, პარაფრაზირებულია ან/და რომელზეც კეთდება დამოწმება.

 

წიგნი  ერთი ავტორით

ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი, გამოცემის წელი. წიგნის სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობის სახელწოდება, გვერდის ნომერი.

ნიმუში: რაინჰოლდ, ც., 2006. იურიდიული მეთოდების მოძღვრება. მეათე გადამუშავებული გამოცემა. მიუნხენი: ბეკის გამომცემლობა, გვ. 11-12.

გამომცემლობის მითითებისას სიტყვა გამომცემლობა, თუ ის გამომცემლობის დასახელებაში არ შედის, არ მიეთითება.

 

წიგნი ორი ავტორით

ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი. და ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი.,  გამოცემის წელი. წიგნის სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობის სახელწოდება, გვერდის ნომერი.

ნიმუში: ღლონტი, გ. და ღლონტი, ა., 2017. სამეცნიერო კვლევის მეთოდები. თბილისი: მერიდიანი, გვ. 27.

 

წიგნი  ოთხი ავტორით

ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი., ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი., ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი., და ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი., გამოცემის წელი. სტატიის სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობის სახელწოდება, გვერდის ნომერი.

ნიმუში: ლილუაშვილი, თ., ლილუაშვილი, გ., ხრუსტალი, ვ. და ძლიერიშვილი, ზ., 2014. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. I ნაწილი. თბილისი: სამართალი, გვ. 25.

 

წიგნი ოთხზე მეტი ავტორით

ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი. და სხვები, გამოცემის წელი. სტატიის სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობის სახელწოდება, გვერდის ნომერი.

ნიმუში: აქუბარდია, ი. და სხვები, 2008. სისხლის სამართლის პროცესი. თბილისი: სამართალი, გვ. 31.

 

ჟურნალის სტატია

ჟურნალის სტატიის მითითების შემთხვევაშიც ავტორების ინიციალები ფორმდება იმავე წესით, თუმცა, მას ემატება ჟურნალის სახელწოდება და გამოცემის ნომერი (არსებობისას ტომი ან სხვა).

ნიმუში: ჭყონია, ზ., 2013. სამართლო ხელისუფლების ფუნქცია აღსრულების პროცესში. მართლმსაჯულება და კანონი, 3 (13), გვ. 122.

 

ლიტერატურა ავტორის ან/და რედაქტორის გარეშე

ლიტერატურა, რომელშიც არ არის მითითებული ავტორი ან რედაქტორი, სქოლიოში და გამოყენებულ ლიტერატურაში მიეთითება მისი სათაური და შემდეგ სხვა აუცილებელი მონაცემები.

ნიმუში: ქართული სამართლის ევოლუცია. 2009. თბილისი: დანი, გვ. 39.

 

ლიტერატურა, რომელსაც არ ჰყავს ავტორი და ჰყავს რედაქტორი

თუ მითითებულ ლიტერატურას არ ჰყავს ავტორი და ჰყავს რედაქტორი, მიეთითება რედაქტორი. რედაქტორის ინიციალების შემდეგ უნდა მიეთითოს აბრევიატურა „რედ.“ (მრავლობითში „რედ.-ები“).

ნიმუში: დოლიძე, ი.,  „რედ.,“ 1965.  ქართული  სამართლის  ძეგლები.  ტომი II,  საერო საკანონმდებლო  ძეგლები (X-XIX სს.). თბილისი:  მეცნიერება, გვ. 48.

 

ლიტერატურის მითითება მთარგმნელის მიხედვით

თუ ლიტერატურა მიეთითება მთარგმნელის მიხედვით, მაშინ ავტორის მაგივრად უნდა მიეთითოს მთარგმნელის გვარი, სახელის ინიციალი., და შემდეგ სიტყვა „მთარგმნ.“ (მრავლობითში „მთარგმნ.- ები“,).

ნიმუში: მჭედლიშვილი – ჰედრიხი, ქ., „მთარგმნ.,“ 2020. შესავალი მედიცინის სისხლის სამართალში. თბილისი: იურისტების სამყარო, გვ. 45.

 

ლიტერატურის მითითება ორგანიზაციის მიხედვით

თუ ლიტერატურაში არ არის მითითებული მისი ავტორი ან/და რედაქტორი და იგი გამოცემულია ორგანიზაციის მიერ, მაშინ ავტორის ადგილზე უნდა მიეთითოს ორგანიზაცია. გამომცემელში არ იგულისხმება სტამბა ან გამომცემლობა.

 

დისერტაცია

ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი., წელი. სადოქტორო დისერტაცია: დისერტაციის სათაური. სასწავლო დაწესებულების დასახელება, გვერდის ნომერი.

ნიმუში: ცქიტიშვილი, მ., 2021. სადოქტორო სადისერტაცია: სარჩელი სამოქალაქო პროცესში. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, გვ. 31.

 

ინტერნეტში განთავსებული წიგნი

ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი., გამოცემის წელი. წიგნის სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა, გვერდის ნომერი. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: ინტერნეტ მისამართი  [წვდომის თარიღი 10.04.2020].

ნიმუში: ციპელიუსი რ., 2006. იურიდიული მეთოდების მოძღვრება. მეათე გადამუშავებული გამოცემა. მიუნხენი: ბეკის გამომცემლობა, გვ. 29. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: <http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/187916/1/Iuridiuli_Metodebis_Modzgvreba.pdf> [წვდომის თარიღი 10.04.2020].

ინტერნეტ რესურსის ბოლოს წერტილი არ იწერება.

იმ შემთხვევაში, თუ ინტერნეტში გამოქვეყნებული წყარო არ შეიცავს გვერდების ნუმერაციას, მაშინ წვდომის თარიღთან ერთად უნდა დაერთოს აღწერა, მაგალითად მიეთითოს სიტყვა „შესავალში“ , „ბოლოში“ და სხვა..

 

ინტერნეტ რესურსების მითითება

ინტერნეტ რესურსს წინ ერთვის სიტყვა ინტერნეტი, შემდეგ ხელმისაწვდომია, ხოლო, ინტერნეტ რესურსის შემდეგ კი უნდა მიეთითოს ამ რესურსზე წვდომის ბოლო თარიღი.

ზედმეტად გრძელი ინტერნეტ ლინკები უნდა შევამოკლოდ სპეციალური პროგრამების მეშვეობით.

ნიმუში: Lebanidze, B., 2016. Georgia’s Democratic Dilemma. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/georgias-democratic-dilemma/  [წვდომის თარიღი 10.04.2020 ].

ქართულენოვანი სტატიის სქოლიოში უცხოენოვან წყაროში სიტყვები  ინტერნეტი, ხელმისაწვდომია და წვდომის თარიღი მიეთითითება ქართულად.

მაგალითად, ინგლისურენოვან სტატიაში ინგლისურ ენაზე გამოცემულ წყაროში მიეთითება სიტყვები [ინტერნეტი]  ხელმისაწვდომია: [წვდომის თარიღი 10.04.2020].

ნიმუში:  Pletcher, K., 2019. Aung San Suu Kyi. გვ. 10. [ინტერნეტი]  ხელმისაწვდომია: <//www. britannica.com/biography/Aung-San-Suu-Kyi >[წვდომის თარიღი 10.04. 2020 ].

უცხოენოვან სტატიაში მსგავსი სიტყვები მიეთითება სტატიის ენაზევე.

ნიმუში: Elius, R., 2006. Legal Methodology. Tenth revised edition. Beck publication. p. 29. [Online] available at: <http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/187916/1/Iuridiuli_Metodebis_Modzgvreba.pdf > [Accessed 10.04.2020].

 

ნორმატიული მასალა სქოლიოში

ნორმატიული მასალა სქოლიოში უნდა განლაგდეს  შემდეგი სახით:

დოკუმენტის სახე (კანონი, ბრძანებულება და სხვ.) სათაური, მიღების თარიღი,  დოკუმენტის ნომერი, რესურსის  დასახელება, სადაც  მოიძია დოკუმენტი და ამ რესურსის გამოცემის წელი, ადგილი.

ნიმუში: მუხლი 15, ნაწილი 2, საქართველოს კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. პარლამენტის უწყებანი, 26/06/1997, # 786.

თუ ეს მასალა მოძიებულია ინტერნეტ სივრცეში, მაგალითად საკანონმდებლო მაცნეს ვებვგერდზე, მაშინ მიეთითება მხოლოდ საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდის ინტერნეტ მისამართი სრულად და აღარ მიეთითება, არც აქტის მიღების თარიღი და არც სხვა რაიმე რეკვიზიტი გარდა სათაურისა.

ნიმუში: საქართველოს კონსტიტუცია. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35> [წვდომის თარიღი 25.05.2020].

ძალადაკარგულ ნორმატიულ აქტს ბოლოს დაერთვის სიტყვა (ძალადაკარგულია).

ნიმუში: მუხლი 1, საქართველოს რესპუბლიკის კანონი მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5529530?publication=1> [წვდომის თარიღი 25.05.2020]. (ძალადაკარგულია).

 

სასამართლო პრაქტიკა

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების ნიმუში:

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება (საქმე №ას-73-2020).

იგივე გადაწყვეტილება განთავსებული ინტერნეტში:

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება (საქმე №ას-73-2020). [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: <http://prg.supremecourt.ge/DetailViewCivil.aspx> [წვდომის თარიღი 25.05.2020].

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება:

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება (საქმე №1/3/547).

ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება:

ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე დადიანის საქართველოს წინააღმდეგ, 12/07/2012, განაცხადი 8252/08.

 

მეორეული წყაროს გამოყენება

მეორეული წყაროს გამოყენებისას სქოლიოში, ჯერ  უნდა მიეთითოს ის წყარო (მეორეული წყარო), რომელშიც სტატიის ავტორი გაეცნო  პირველად წყაროს, ხოლო შემდეგ იმ წყაროს, რომელშიც ის პირველად წყაროს გაეცნო. თუ წყარო სიტყვასითვით ციტირებულია, მაშინ ტექსტში ის ფორმდება დახრილი შრიფტით (იტალიკით), ხოლო, თუ წყარო პარაფრაზირებულია პირველადი წყაროს წინ წაემძღვანება სიტყვა – შეადარე.

ნიმუში: ჭყონია, ზ., 2011. სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები საბჭოთა საქართველოში. მართლმსაჯულება და კანონი, 1 (28), გვ. 56. შეადარე. ჯაფარიძე, ს., 1926. სამოქალაქო პროცესი. ტფილისი: იუსტიციის სახალხო კომისარიატის გამომცემლობა, გვ. 10.

 

ბიბლიოგრაფია

ბიბლიოგრაფიის სტრუქტურა:

გამოყენებული ლიტერატურა;

ნორმატიული მასალა;

სასამართლო პრაქტიკა.

ბიბლიოგრაფია უნდა განთავსდეს სტატიის ტექსტის შემდეგ.

ბიბლიოგრაფიაში თავს იყრის სქოლიოში შესული წყაროები.

ბიბლიოგრაფიაში თავსდება ასევე  წყაროები, რომლებიც არ არიან ციტირებული,  პარაფრაზირებული ან დამოწმებული, თუმცა გამოიყენება მსჯელობის განსავითარებლად.

ბიბლიოგრაფიში არ გადმოდის სქოლიოში ავტორის მიერ მითითებული წყარო, რომელიც არ აქვს ავტორს სტატიაში არც ციტირებული, არც პარაფრაზირებული და არც დამოწმებული (მაგალითად ავტორის შენიშვნაში სარეკომენდაციოდ მოყვანილი წყარო –  „თანამონაწილეობის შესახებ უფრო ვრცლად ასევე იხ. ქურდაძე, შ. და ხუნაშვილი, ნ., 2015. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.“

 

ბიბლიოგრაფიის გაფორმების სტილი

ბიბლიოგრაფიაში წყაროები ფორმდება იმავე სტილით, როგორც სქოლიოში მითითებული წყაროები,  მაგრამ გვერდების მითითების გარეშე.

ქართულენოვან ბიბლიოგრაფიაში უცხოენოვან წყაროში სიტყვები გვ. და იქვე. იწერება ქართულად, ასევე უცხოენოვან წყაროში ინტერნეტ გვერდის მითითებისას ქართულად მიეთითითება  [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: [წვდომის თარიღი 10.04.2020 ].

მაგალითად: Pletcher, K., 2019. Aung San Suu Kyi. [ინტერნეტი]  ხელმისაწვდომია: <//www. britannica.com/biography/Aung-San-Suu-Kyi> [წვდომის თარიღი 10.04. 2020].

 

ბიბლიოგრაფიაში წყაროების თანმიმდევრობა

ბიბლიოგრაფიაში წყაროები უნდა განლაგდეს ანბანური თანმიმდევრობით, ავტორების გვარების მიხედვით.

თუ წყაროს არ ჰყავს არც ავტორი და არც რედაქტორი, მაშინ ის განლაგდება სათაურის მიხედვით.

თავდაპირველად თავსდება ქართულ ენაზე გამოცემული წყაროები, შემდეგ  ინგლისურ, გერმანულ და სხვა ენებზე, ხოლო ბოლოს რუსულ ენაზე გამოცემული.

 

ნორმატიული მასალა

ბიბლიოგრაფიაში ჩამოთვლილი გამოყენებული ლიტერატურის შემდეგ, ასეთის არსებობისას, უნდა განლაგდეს  ნორმატიული მასალა.

ნორმატიული მასალა ფორმდება ისე, როგორც სქოლიოში, თუმცა კონკრეტული მუხლის, პუნქტის, თუ ნაწილის მითითების გარეშე.

ნორმატიული მასალა თავსდება იერარქიის მიხედვით, ზევიდან ქვევით. ასეთივე თანმიმდევრობით თავსდება უცხო ქვეყნების ნორმატიული მასალა. პირველად  თავსდება ქართული ნორმატიული მასალა, ხოლო, შემდეგ უცხოური (ინგლისური, გერმანული, რუსული).

 

სასამართლო პრაქტიკა

ბიბლიოგრაფიაში ნორმატიული მასალის შემდეგ, ასეთის არსებობისას, უნდა განთავსდეს  სასამართლო პრაქტიკა.

სასამართლო პრაქტიკა უნდა განთავსდეს შემდეგი თანმიმდევრობით: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, სააპელაციო სასამართლოს, პირველი ინსტანციის, ევროპის სასამართლოს და შემდეგ უცხო ქვეყნების სასამართლოს გადაწყვეტილებები იმავე თანმიმდევრობით როგორც საქართველოს სასამართლოების.

 

ბიბლიოგრაფია ლათინური ალფავიტით 

ამ ნაწილში განმეორებით თავსდება სტატიის შემდეგ განთავსებული ბიბლიოგრაფიის წყაროები, ნათარგმნი ინგლისურ ენაზე. ინგლისურად არ ითარგმნება და გამოცემის ენაზე თავსდება  მხოლოდ გერმანულ ენაზე გამოქვეყნებული წყაროები.

ბიბლიოგრაფიაში ლათინური ალფავიტით წყაროები მიეთითება იმავე თანმიმდევრობით, როგორც სტატიის შემდეგ განთავსებულ ბიბლიოგრაფიაში.

ბიბლიოგრაფიაში ყოველი წყაროს ბოლოს ფრჩხილებში მიეთითება წყაროს გამოცემის ენა,  მაგ. ქართულ ენაზე გამოცემულს (in Georgian), რუსულ ენაზე (in Russian ), გერმანულ  ენაზე (in Germany), ინგლისურ ენაზე  (in English) და სხვა… ფრჩხილის შემდეგ წერტილი არ იწერება.

მაგალითად: Mills, A., 2008. The Dimensions of Public Policy in Private International Law. p. 2. (in   English) [Online] available  at: <https://www.researchgate.net> [Accessed  30.11.2020].

ინგლისურ ენოვან ბიბლიოგრაფიაში ყოველი წყაროს შემდეგ, ფრჩხილებში მიეთითება წყაროს გამოცემის ენა, იმავე წესით როგორც ბიბლიოგრაფიაში ლათინური ალფავიტით, მაგალითად ქართულ ენაზე გამოცემული წყარო (in Georgian), რუსულ ენაზე გამოცემული (in Russian ), გერმანულ ენაზე (in Germany), ინგლისურ ენაზე კი  (in English).

 

დანართი

„ტექინფორმის“ რეკომენდაციები აბსტრაქტის შედგენისას

თავდაპირველად გადმოცემული უნდა იყოს  სამუშაოს შედეგები და დასკვნები.

სამუშაოს საგანი, თემა, მიზანი გადმოიცემა იმ შემთხვევაში, როცა ის არ ჩანს სტატიის სათაურში.

სამუშაოს ჩატარების მეთოდი ან მეთოდოლოგია აღწერილი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოირჩევა სიახლით, ან საინტერესოა ამ სამუშაოში  გამოყენების თვალსაზრისით.

სტატიის სათაურში მოცემული ფრაზები არ უნდა განმეორდეს აბსტრაქტის ტექსტში.

უნდა შევეცადოთ არ გამოვიყენოთ ჩართული სიტყვები (მაგალითად, „სტატიის ავტორი განიხილავს…“). ადრე გამოქვეყნებული სამუშაოების აღწერა ან საყოველთაოდ ცნობილი დებულებები აბსტრაქტში არ უნდა მოხვდეს.

აბსტრაქტის ტექსტი უნდა შეესაბამებოდეს სამეცნიერო და ტექნიკური დოკუმენტების ენას, არ უნდა გამოვიყენოთ კალკი, საჭიროა დაცული იყოს  ერთიანი ტერმინოლოგია მთელ ტექსტში.

ფიზიკური სიდიდეების ერთეულები მოცემული უნდა იყოს საერთაშორისო სისტემების შესაბამისად.

ცხრილები, ფორმულები, ნახაზები, სურათები, სქემები, დიაგრამები აბსტრაქტში გამოიყენება მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში, როცა ისინი ასახავენ დოკუმენტის ძირითად შინაარსს და საშუალებას იძლევიან შემცირდეს აბსტრაქტის მოცულობა.