მისია და მიზნები

მისია და მიზნები

ჟურნალის მისიაა სამართლის მეცნიერების განვითარების და სამოქალაქო საზოგადოებაში სამართლებრივი მართლშეგნების დონის ამაღლების ხელშეწყობა

ჟურნალის მიზნებია:

  • სამართლის დარგში მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევების წარმოჩენაქვეყნის და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის გაცნობა, აღნიშნული კვლევების საერთაშორისო ინტეგრაცია;
  • მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა საქართველოში ისეთი მექანიზმების შემუშავებაში, რომლებიც აუცილებელია დაინერგოს ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე.

ჟურნალის განვითარებისთვის მთავარი ამოცანებია:

  • მაღალ რეიტინგულ საერთაშორიო სამეცნიერო გამოცემათა შორის ღირსეული ადგილის დამკვიდრება და უმაღლესი სამეცნიერო სტატუსის მოპოვება;
  • ჟურნალის პოპულარიზაცია;
  • თანამშრომლობისთვის ქართველი და უცხოელი ავტორების, ასევე, რეცენზენტების მოზიდვა;
  • მკითხველთა საერთაშორისო აუდიტორიის გაფართოება
  • ავტორიტეტულ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში შესვლა (ერთერთ მთავარ ამოცანად და გამოწვევად დასახულია „Scopus„ – ის საერთაშორისო ბაზაში შესვლა);
  • შიდა და გარე რეცენზენტების, ასევე, ავტორების შესახებ მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა სპეციალიზაციის მიხედვით.