არამართლზომიერი ქმედების შედეგად სიცოცხლისა (wrongful life) და დაბადების (wrongful birth) საქმეები ადამიანის უფლებების ჭრილში

E ISSN 2667-9434

წელი: 07/2020

სრული PDF

N1

საარჩევნო სისტემის მიმდინარე რეფორმა საქართველოში