სახელმწიფო პოლიტიკა უკრაინაში ოჯახური ძალადობის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

აბსტრაქტი :

სტატია უკრაინის საკანონმდებლო დებულებების ანალიზზე დაყრდნობით განიხილავს სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებებს ოჯახური ძალადობის თავიდან აცილებისა და დამარცხების კუთხით. დადგენილია, რომ ოჯახური ძალადობის თავიდან აცილება და დამარცხება ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი მრავალფეროვანი მარეგულირებელი მექანიზმების მეშვეობით. გამოვლენილია ოჯახური ძალადობის თავიდან აცილებისა და დამარცხების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ორგანიზაციული და სამართლებრივი საფუძველი და დახასიათებულია ოჯახური ძალადობის სუბიექტები უკრაინაში.

საკვანძო სიტყვები :

პრევენცია, წინააღმდეგობა, ძალაუფლება

სრული PDF:

PDF