გრძელდება სტატიების კონკურსი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ მე-7 (ივლისის) ნომრისთვის

გრძელდება სტატიების კონკურსი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ მე-7 (ივლისის) ნომრისთვის

გრძელდება სტატიების კონკურსი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ მე-7 (ივლისის) ნომრისთვის.

ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ გახლავთ  „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ პერიოდული გამოცემა.

ჟურნალს მინიჭებული აქვს საერთაშორისო გრიფი ISSN 2667-9434.

გამოცემის ფორმა და ხელმისაწვდომობა

ჟურნალი გამოდის ელექტრონული სახით და ქვეყნდება ვებგვერდზე: www.heraldoflaw.com

ჟურნალი არის ღია წვდომის და გამოქვეყნებული სტატიების სრული ტექსტები ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის.

ჟურნალში სტატიების გამოქვეყნება უსასყიდლოა.

სტატიების წარდგენის ვადა

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადა –  2023 წლის 10 ივნისი.

კონკურსის თემატიკა

ჟურნალში გამოქვეყნებისთვის, კონკურსზე მიიღება სამეცნიერო სტატიები, აქტუალურ საკითხებზე, სამართლის, ადამიანის უფლებების და სახელმწიფო მართვის თემაზე, რომლებიც შეიცავენ მეცნიერულ სიახლეს და აქვთ მაღალი სამეცნიერო ღირებულება.

სტატიის ტექსტი არ შეიძლება იყოს მიმოხილვითი და შედგებოდეს მხოლოდ სხვადასხვა ავტორისგან ნასესხები მასალის, დამოუკიდებელი კვლევისა და საკუთარი რეკომენდაციებისა და დასკვნების გარეშე.

ავტორები

ჟურნალში გამოქვეყნებისთვის გამოცხადებულ კონკურსში, მიიღება სამართლის დარგის ქართველი და უცხოელი მეცნიერების/მკვლევარების და დოქტორანტების სამეცნიერო სტატიები.

გამონაკლის შემთხვევებში, კონკურსში მიიღება სხვა დარგის ავტორების სამეცნიერო სტატიები, ჟურნალის თემატიკაზე, მათი აქტუალობის, მნიშვნელობის და განსაკუთრებული სამეცნიერო ღირებულებების გათვალისწინებით.

სტატიების კონკურსზე შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს როგორც ერთი, ისე რამდენიმე თანაავტორის მიერ შესრულებული  სტატია.

თანაავტორთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ოთხს.

რამდენიმე პირის თანაავტორით წარმოდგენილ სტატიაში ცვლილებების განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ ყველა თანაავტორის თანხმობით.

სტატიების ენა

კონკურსზე შეიძლება წარმოდგენილ იქნას სამეცნიერო სტატიები ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად, ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებზე (ინგლისურენოვან აბსტრაქტთან ერთად).

რეფერირება

ჟურნალში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები რეფერირდება ინსტიტუტ „ტექინფორმის” (https://techinformi.ge) გამოცემაში „ქართული რეფერატული ჟურნალი (ქრჟ).”

ინდექსირება და იმპაქტ-ფაქტორი

ჟურნალს მინიჭებული აქვს DOI -ს უნიკალური კოდი.

ჟურნალი ინდექსირდება და შესულია 13 საერთაშორისო გლობალურ ბაზაში და მინიჭებული აქვს 2 იმპაქტ-ფაქტორი.

ჟურნალის შესულია ევროპის წამყვანი უნივერსიტეტების საბიბლიოთეკო ბაზებში.

საავტორო უფლება

ჟურნალი იცავს შემოსულ და გამოქვეყნებულ მასალებზე მატერიალურ, თუ არამატერიალურ საავტორო უფლებებს.

რედაქციის მიერ სტატიის გამოქვეყნების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ავტორი ვალდებულია სტატიის გამოქვეყნებამდე ნაშრომზე განსაკუთრებული უფლება გადასცეს რედაქციას, რაც უნდა დაადასტუროს შესაბამის განცხადებაზე ხელმოწერით და რედაქციის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ლიცენზიის გადაცემით.

ლიცენზია არ გულისხმობს ავტორის არაქონებრივი უფლებების გადაცემას. ავტორებს უფლება აქვთ გადაამუშავონ საკუთარი ნაშრომები, თუმცა მათ ევალებათ, რომ ჟურნალი მიუთითონ როგორც პირველადი გამოცემის წყარო.

ჟურნალში ნაშრომები გამოქვეყნდება – creative commons ლიცენზიით ( CC BY SA).

სტატიების მიღების წესი

ავტორი, საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრულ ვადაში, აგზავნის სტატიას  და ჟურნალის მიერ დადგენილ ავტორის დეკლარაციის ფორმა შევსებულს  მიბმული ფაილის სახით ელ.ფოსტაზე info@heraldoflaw.com

სტატიის ატვირთვა და ჟურნალის ელ.ფოსტაზე გამოგზავნა შესაძლებელია ასევე ჟურნალის ვებგვერდზე.

ავტორი სტატიასთან ერთად, ასევე, აგზავნის მის შესახებ მოკლე ინფორმაციას და საკონტაქტო მონაცემებს, რომელიც შეინახება რედაქციის არქივში.

სტატია გამოგზავნილი უნდა იყოს დადგენილი სტატიების გაფორმების წესის შესაბამისად.

რედაქცია ამოწმებს წარდგენილი ნაშრომის შესაბამისობას, სტატიების გაფორმების დადგენილ წესთან.

რედაქცია არ მიიღებს და არ განიხილავს სტატიას, რომელიც არ იქნება ამ წესის დაცვით შესრულებული და რომელიც არ შეესაბამება სტატიების პუბლიკაციის ეთიკის სტანდარტებს. რედაქტორს, ასეთ შემთხვევაში, თუ საჭიროდ და შესაძლებლად ჩათვლის რეცენზენტებთან გაგზავნამდე, შეუძლია ავტორს მისცეს რეკომენდაციები და შესთავაზოს სტატიის გაფორმება დადგენილი წესის შესაბამისად, რისთვისაც მას განუსაზღვრავს დროს. ავტორის მიერ რედაქციის რეკომენდაციების სრულად გათვალისწინების შემთხვევაში, სტატია მიიღება განსახილველად.

სტატიის ჟურნალის რედაქციაში გამოგზავნით, ავტორი ადასტურებს, რომ ის გაცნობილია და ეთანხმება ჟურნალის სტატიების პუბლიკაციის ეთიკას, კონცეფციას, კონკურსის ჩატარების და სტატიების გაფორმების წესებს.

სტატიის გამოქვეყნების შემთხვევაში, ავტორი ნაშრომზე განსაკუთრებულ უფლებას გადასცემს რედაქციას.

ავტორმა, ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნებამდე, საკონტაქტო ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში, დროულად უნდა აცნობოს მისი ახალი საკონტაქტო ინფორმაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნებისმიერი შეტყობინება გაიგზავნება თავდაპირველ ელექტრონულ მისამართზე ან მის საკონტაქტო ტელეფონზე და ჩაითვლება ჩაბარებულად.

რედაქციის პასუხისმგებელი თანამშრომელი თავად დაუკავშირდება სტატიის ავტორს (რამდენიმე ავტორის მიერ წარმოდგენილი სტატიის შეთხვევაში კი ერთ –ერთ ავტორს).

სტატიების განხილვის წესი 

ავტორის მიერ გამოსაქვეყნებლად წარდგენილი სტატია, შესაფასებლად, ეგზავნება ორ რეცენზენტს, რომელსაც ირჩევს მთავარი რედაქტორი ან მისი დავალებით რედაქტორი.

რეცენზირება ხდება  სტატიის რეცენზირების დადგენილი წესის თანახმად.

სტატიის რეცენზირება წარმატებით გავლილად მიიჩნევა, ორივე დადებითი რეცენზიის მიღების შემთხვევაში.

კონკურსის შედეგები

ჟურნალში გამოქვეყნდება ის სტატიები, რომლებიც მიიღებენ ყველაზე მაღალ ქულებს რეცენზირების შედეგად.

კონკურსის შედეგად ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად სულ შეირჩევა არაუმეტეს 15 სამეცნიერო სტატიისა

სტატიების კონკურსს მიღმა დარჩენილი ნაშრომები, მათი ავტორების თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებენ მონაწილეობას შემდეგ გამოცემისთვის გამოცხადებულ სტატიების კონკურსში. ამისთვის ავტორებს აღარ დასჭირდებათ თავიდან ამ სტატიების რედაქციაში გამოგზავნა. ასევე, აღნიშნული სტატიები აღარ გაივლიან რეცენზირებას და მათ უნარჩუნდებათ წინა კონკურსში რეცენზენტების მიერ შეფასებული ქულები.

დანართი

ავტორის დეკლარაციის ფორმა