არამართლზომიერი ქმედების შედეგად სიცოცხლისა და დაბადების საქმეები – შედარებითსამართლებრივი ანალიზი

E ISSN 2667-9434

წელი: 12/2020

სრული PDF

N2